ตอบสารพันปัญหาภาษีอากร

Mr.Suthep Pongpitak

นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์

.

Mr. Vicharn Pimpraphot

Mrs. Varaporn Aunpitipongsa

Miss Sirirat Chotivechkarn

Mrs. Vannipha Suphanochakul


นายวิชาญ พิมพ์ประโพธ

นางวราภรณ์ อุ่นปิติพงษา

นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ

นางวรรณ์นิภา สุพรรณโอชากุล.

LOGO  ตราของสมาคม

Founder  ผู้เริ่มก่อการจัดตั้ง

สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

Association of Certified Thai Accounting Practices regulations
ข้อบังคับสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

http://actaporg.blogspot.com/2013/05/blog-post.html

Association of Certified Thai Accounting Practices Objective
วัตถุประสงค์สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

http://actaporg.blogspot.com/2016/01/blog-post.html

Department of Business Development  e-Filing

การนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้

http://efiling.dbd.go.th/corpmembersignon/


Honorary member  สมาชิกกิตติมศักดิ์

Association of Certified Thai Accounting Practices established by Trade Associations ACT of 1996 control by office of the Registrar of Trade Association Bangkok

​สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. ๒๕๐๙ และอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร

http://actaporg.blogspot.com/2016/02/association-of-certified-thai.html

NAMES AND ADDRESSES OF ACCOUNTING FIRMS THAT PASS THE QUALITY ASSURANCE ASSESSMENT UNDER THE REQUIREMENTS FOR QUALITY ASSURANCE FOR ACCOUNTING FIRMS

 

รายชื่อและที่ตั้งของสำนักงานบัญชีคุณภาพที่ผ่านการรับรองสำนักงานบัญชีคุณภาพ

http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=5303

Application Association of Certified Thai Accounting Practices
ใบสมัครสมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ

http://actaporg.blogspot.com/2013/05/blog-post_8734.html

Established  จัดตั้งเมื่อ

 

Association of Certified Thai Accounting Practices
ACTAP

Licensed Trade Association
ใบอนุญาตสมาคมการค้า

Association of Certified Thai Accounting Practices approved to set up Trade Association registered by the Registrar under section 10 of the Trade Associations ACT of 1966 was amended by the Trade Associations ACT (No.2) of 2007 since February 6,2013


สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพได้รับการอนุญาต ให้จัดตั้งเป็นสมาคมการค้าและนายทะเบียนได้จดทะเบียนตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ.2509 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสมาคมการค้า ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2550 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556